Διαγωνισμός

Όροι & προϋποθέσεις Διαγωνισμού – Ταξίδι στην Κέρκυρα για 2 Άτομα.

Α. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

 1. Η εταιρία με την επωνυμία «O Καλύτερος(εφεξής η Εταιρία), που εδρεύει στις Σέρρες, στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, ΤΚ 621 22, διοργανώνει την παρακάτω προωθητική ενέργεια μέσω διαγωνισμού με τίτλο «Ταξίδι στην Κέρκυρα για 2 άτομα» (καλούμενη εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στην παρακάτω διεύθυνση: https://kalyteros.gr/
 2. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.

 

Β. Διάρκεια Διαγωνισμού

 1. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 28/03/2022 και ώρα 10:00 μ.μ. ως και την 11/04/2022 και ώρα 23:59 μ.μ.
 2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την 11η Απριλίου 2022 ή της νέας ημερομηνίας, που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την εταιρία. 

 

Γ. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή Ο Καλύτερος, και πραγματοποιήσουν παραγγελία στο ως άνω χρονικό διάστημα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας, και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την «παραλαβή» του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.
 2. Κάθε παραγγελία, ισούται και με μια συμμετοχή στο Διαγωνισμο. 

Δ. Δώρα Διαγωνισμού

 1. Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στην Κέρκυρα (εφεξής το «Δώρο») που αντιστοιχεί σε έναν (1) τυχερό νικητή, το οποίο θα παραληφθεί από τον νικητή από το ταξιδιωτικό γραφείο Θωμόγλου Travel. Το Δώρο περιλαμβάνει τα ανεφερθέντα στο πρόγραμμα του ταξιδιού. Υπεύθυνο για τον προγραμματισμό και τις λεπτομέρειες αναφορικά με το Δώρο είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Θωμόγλου Travel.
 2. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. Η εταιρία, δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή.
 3. Η Εταιρία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για άλλες υπηρεσίες που τυχόν λάβουν οι νικητές ή λοιπές δαπάνες στις οποίες αυτοί προβούν κατά την διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Δώρο του Διαγωνισμού.
 4. Επιπλέον, η Εταιρία, δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν αναβολής, καθυστέρησης ή ακύρωσης του ταξιδιού.

 

Ε. Κλήρωση – Ανάδειξη Νικητών

 1. Από τις παραγγελίες στο ως άνω διάστημα, θα ανακηρυχθεί ένας (1) νικητής, κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρίας, που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή.
 2. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12/04/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Αν για οποιοδήποτε εύλογη αιτία είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η V διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής με προηγούμενη ανακοίνωσή της.

 

ΣΤ. Ενημέρωση Νικητών – Παραλαβή δώρων

 1. Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει τηλεφωνικά.
 2. Αν ο εκάστοτε νικητής δεν ανταποκριθεί άμεσα (εντός 24 ωρών), η Εταιρία θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί άμεσα, η Εταιρία, θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 3. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
 4. Η παράδοση του δώρου θα γίνει από το ταξιδιωτικό γραφείο Θωμόγλου Travel.
 5. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στα social media της Εταιρίας.
 6. Κατά την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, η παραλαβή του δώρου είναι δυνατή μόνο κατόπιν παρουσίας του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης. Ο νικητής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του δώρου του.
 7. Η Εταιρία, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
 8. Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Εταιρία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. 

Ζ. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία, δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

 

Θ. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας παύει να υφίσταται και δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

 

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στην Εταιρία, την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού.

 

Κ. Αποδοχή όρων – δικαιοδοσία – εφαρμοστέο δίκαιο

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 2. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την Εταιρία. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Σερρών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
 3. Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site του «https://kalyteros.gr/» καθώς επίσης και στους επίσημους λογαριασμούς της Εταιρίας.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καλάθι αγορών
X
0
  0
  Το καλάθι σου
  Το καλάθι σου είναι άδειο
  Scroll to Top

  Είσοδος - Εγγραφή